REGULAMIN


Regulamin szkolny
1. Zajecia szkolne rozpoczynaja sie punktualnie o godzinie 10:00.
2. Budynek szkolny jest otwarty od godziny 09:45. Młodsze dzieci (do lat 11 włacznie) musza byc pod nadzorem rodziców/opiekunów w tym czasie. Prosimy uczniów i rodziców/opiekunów o przechodzenie od razu do sali lekcyjnej.
3. Nasz dzien szkolny rozpoczyna sie o godzinie 10:00.
Dzieci siedza w klasie ze swoimi nauczycielami. Rodzice/opiekunowie,którzy zostawiaja młodsze dziecko powinni zadbao osobiste przekazanie opieki nad dzieckiem odpowiedzialnemu nauczycielowi. Rodzice/opiekunowie uczniów z przedszkola i pierwszej klasy podstawowej sa proszeni o odprowadzenie swoich dzieci do klas przed opuszczeniem szkoły.
4. W razie spóznienia i przyjscia po apelu rodzice/opiekunowie odprowadzaja swoje dziecko do klasy.
5. Dzieci maja przerwe w godzinach 11:15 – 11:30 i powinny przyniesc drugie sniadanie.
6.  Ze wzgledu na alergie pokarmowe niektórych uczniów prosimy o pomoc w zminimalizowaniu ryzyka poprzez poinformowanie dzieci, aby nie czestowały sie nawzajem podczas przerwy.
7. Po zakonczeniu lekcji dzieci zostana przyprowadzone na zewnatrz przez swoich nauczycieli. Prosimy rodziców/opiekunów o odbiór dzieci od nauczycieli punktualnie o godzine 13:00 (dzieci mlodsze o godzinie12:50 z klasy).
8.  Uczniowie klas podstawowych (do lat 11 włacznie) musza byc odebrane przez rodziców/opiekunów lub osobe przez nich wyznaczona. Prosze zawiadomic nauczyciela jeżeli dziecko bedzie odbierac osoba inna niż rodzic/opiekun.

9.  Polska szkoła nie ma warunków, aby zorganizowac opieke poza godzinami szkolnymi. Pózny odbiór dzieci stwarza trudna sytuacje dla nauczycieli, także ze wzgledu na fakt, ze szkola jest zamykana o 13:00.

Zasady Zachowania
Od wszystkich członków szkolnej społecznosci oczekuje sie pomocy w utrzymaniu atmosfery sprzyjajacej nauce przy zachowaniu standardowych wymagan uprzejmosci i wzajemnego szacunku.
Kodeks Zachowania
1. Od uczniów oczekuje sie:
 • Szanowania siebie, nauczycieli oraz mienia społecznego i prywatnego.
 • Punktualnego i regularnego uczeszczania na lekcje.
 • Starannosci i systematycznosci w odrabianiu zadan domowych.
 • Udziału w organizowanych imprezach szkolnych.
 • Posługiwania sie jezykiem polskim na terenie szkoły i w domu.
 • Wyrzucania smieci do koszy i utrzymywania mebli w czystosci.
2. Uczniom zabrania sie:
 • Wychodzenia poza teren szkoły w czasie zajec Polskiej Szkoły.
 • Biegania i nadmiernego hałasowania w szkole.
 • Przebywania w klasie bez nadzoru.
 • Gry w piłke w budynku szkolnym oraz na placu zabaw w poblizu budynku szkolnego.
 • Jedzenia i picia pdczas lekcji.
 • Posiadania i zażywania narkotykow/ alkoholu/ tytoniu.


3. Nieprzestrzeganie kodeksu zachowania może spowodowanastepujace sankcje:
 • Upomnienie przez nauczyciela.
 • Zatrzymanie na przerwie.
 • Odesłanie do kierownika szkoły.
 • Poinformowanie rodziców/opiekunów o niewłasciwym zachowaniu.
 • Wydalenie ze szkoły.
4. Od rodziców/opiekunów oczekuje sie:
 • Systematycznego sprawdzania postepów dziecka.
 • Nadzorowania i pomocy w odrabianiu zadan domowych.
 • Uczestnictwa w wywiadówkach.
 • Dostarczenia usprawiedliwienia w razie nieobecnosci lub opuszczenia przez ucznia czesci zajec.
 • Pełnienia dyżurów wszkole wg ustalonego trerminarza.

5. Od rodziców/opiekunów oczekuje sizachety i pomocy dzieciom w udziale w organizowanych imprezach szkolnych.
6. Obowiazkiem rodziców/opiekunów jest zapewnienie znajomosci i przestrzegania regulaminu przez ich dziecko.

Dziekujemy
Zarząd SzkołySchool Regulations
1. The school day starts at 10 punctually.
2. The school is open from 09.45. Younger pupils (up to and including 11 years old) should be accompanied by parent/guardian at this time.
4. Children sit in their class groups with their teachers. If you are leaving a young child at Assembly, please make sure that you have personally “handed over” the charge of your child to the teacher responsible. Parents/guardians of our nursery
and year 1 pupils are asked to accompany their children to their class before leaving.
5. If you are late please escort your child to their classroom.
6. The children have a break 11:15 – 11:30 and should be provided with a snack.
7. In view of some pupils’ allergies to various foods, please help us to minimise the risk by asking your children not to share their snacks.
8. At the end of school lessons the children will be brought down by their teachers and
we would ask parents/guardians to collect their children from the teachers punctually at 13.00. (Nursery class at 12.50 from the classroom).
9. Pupils of primary school age (11 years and below) are to be collected by their parents/guardians, or an adult designated by them. Please let the form teacher know if anyone other than parent/guardian is to collect your child.
10. The Polish school does not have the facilities to provide after-school care, and it is difficult when teachers need to stay behind, particularly the school is closed on 13:00.

Behaviour Policy
All members of the school are expected to help maintain an atmosphere conducive to learning, with courtesy and mutual respect as standard requirements.
Code of conduct
1. Pupils are expected to:
 • Treat each other, teachers, public and private property with respect.
 • Attend lessons punctually and to have a good attendance record.
 • Do homework as well as you can and hand it in on time.
 • Take part in organised school events.
 • Speak Polish during Polish school time.
 • Put all litter in bins and keep furniture clean.
2. Pupils are not allowed to:
 • Leave school grounds during Polish School time.
 • Run or be excessively noisy in school.
 • Be in the classrooms without supervision.
 • Play ball games in the school building or in the playground near to school buildings.
 • Eat or drink during classes
 • To possess and consumption of drugs/ alcohol/ cigarettes
3. Infringements of the code of conduct may result in the following sanctions:
 • Reprimand by teacher.
 • Detention at break.
 • Referral to Head teacher.
 • Notifying parents/guardians of inappropriate behaviour.
 • Exclusion.
4. Parents/guardians are expected to:
 • Regularly monitor their child’s progress.
 • Supervise and help their child with their homework.
 • Attend parents-teacher meetings.
 • Notify of any pupil absences/missed lessons.
5. Parents/guardians are expected to encourage and support their children in attending organised school events.
6. It is the parents/guardians’ duty to make sure that their child knows and abides by school regulations.

Thank You